logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

กฎกระทรวงที่ราชพัสดุและเงินตรา

  • กฏกระทรวงการจัดหาประโยชน์
    28 พฤษภาคม 2564
  • กฏกระทรวงการกาหนดราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง การจัดทำบัญชีราคาประเมิน ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดิน พ.ศ. 2563
    9 พฤษภาคม 2564