logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส3 ปี2566
  27 กรกฎาคม 2566
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส2 ปี2566
  18 เมษายน 2566
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส1 ปี2566
  16 มกราคม 2566
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส4 ปี2565
  31 ตุลาคม 2565
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส3 ปี2565
  25 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส2 ปี2565
  8 เมษายน 2565
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส1 ปี2565
  13 มกราคม 2565
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส4 ปี2564
  14 ตุลาคม 2564
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส3 ปี2564
  22 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส2 ปี2564
  27 เมษายน 2564
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส1 ปี2564
  27 เมษายน 2564